Make your own free website on Tripod.com
Back
บ้านดูดวง
ท่าเผลอบ่งนิสัย
หลายคนคงสงสัยว่าท่าเผลอคืออะไร และจะบอกนิสัยได้อย่างไร
ง่ายมากครับ ท่าเผลอก็คือท่าที่คุณมักจะทำเป็นประจำไม่ว่าจะในเวลาปกติ
หรือเวลาใดๆ มักจะทำเป็นประจำ สิ่งเหล่านี้จะนำมาทำนายนิสัยของคุณ
 
 
**กรุณาเลือกท่าเผลอที่คุณมักทำเป็นประจำ**
*ชอบหยิบปากกาหรือดินสอขึ้นมากัดทุกที
*ชอบกอดอก ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง
*ชอบเผลอล้วงกระเป๋า ไม่ว่าจะยืนอยู่เฉยๆ หรือในขณะเดิน
*ชอบกัดนิ้วแทะเล็บ
*ชอบแลบลิ้น