Make your own free website on Tripod.com
likitdee on com
บ้านเรา
แชทรูม
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยมชม
ลิงค์
แนะนำ-ติชม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ฯ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยช่องไคร้ฯ
พัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสัก
วัดพระรามเก้า
พัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง
อนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่ อ.อมก๋อย
พัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน)
บ้านเล็กในป่าใหญ่
พัฒนาพื้นที่ป่าบ้านแม่ต้ำ
ฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่ อ.ไชยปราการ
โครงการพัฒนาล่มน้ำก่ำ
พัฒนาพื้นที่ป่าชุนแม่กวง
โครงการแก้ไขปัญหาดินเค็ม
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย
ศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
เผยแพร่ขยายผลทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริที่วัดแหลมแค
โครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรนิคมสร้างตนเองลำปาว
พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน ขุดสระเก็บกักน้ำตามทฤษฎีใหม่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทำนาปรังในพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ

พัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนัง
พัฒนาลุ่มน้ำแม่ขาวฯ
สระเก็บน้ำพระรามเก้า
ห้วยองคต
อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่ากุยบุรี
สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ
ฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
ป่าละอูบนเขาพะเนินทุ่ง
ปลูกป่าชัยพัฒนาแม่ฟ้าหลวง
พัฒนาปากน้ำปราณบุรี
ศูนย์ศิลปาชีพอีสานใต้
ศูนย์ศึกษาการเกษตรภูสิงห์
จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตร
เขื่อนคลองด่าน
ศึกษาทดลองการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว
สาธิต"ทฤษฎีใหม่"
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดญาณสังวราราม
โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านยุโย
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแจ่ม

ปรับปรุงสถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าจุฬาภรณ์ อนุรักษ์ทัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก)

Back
สวัสดีทุกๆคน